வழிபாட்டுக் குறிப்புகள்

photography

பாஸ்கா காலம் - 6ஆம் ஞாயிறு திருப்பலி முன்னுரை - 09.05.2021

பாஸ்கா காலம் - 6ஆம் ஞாயிறு  திருப்பலி முன்னுரை 

(திப 10:25-26, 34-35,44-48, 1 யோவா 4:7-10, யோவா 15:9-17) “உங்கள் நண்பர் யாரெனச் சொல்லுங்கள், நீங்கள் யாரென நான் உங்களுக்குச் Read More

photography

பாஸ்கா காலம் 5ஆம் ஞாயிறு-திருப்பலி முன்னுரை - 02.05.2021

பாஸ்கா காலம் 5ஆம் ஞாயிறு (திப 9:26-31, 1 யோவா 3:18-24, யோவா 15:1-8)

திருப்பலி முன்னுரை: கிறிஸ்து இயேசுவில் பேரன்புக்குரியவர்களே, இணக்கம் இல்லாத எல்லாமே சுணக்கம்தான் (தளர்ச்சி) என்பது பல Read More

பாஸ்கா காலம் 4ஆம் ஞாயிறு- திருப்பலி முன்னுரை: 18.04.2021

பாஸ்கா காலம் 4ஆம் ஞாயிறு (திப 4:8-12, 1 யோவா 3:1-2, யோவா 10:11-18)

திருப்பலி முன்னுரை: கிறிஸ்துவில் பேரன்புக்குரியவர்களே! மீட்பின் வரலாறு முழுவதும் நல்ல ஆயன்-ஆடுகள், உவமை அதிகமாகக் கையாளப்படுகின்றது. Read More

photography

பாஸ்கா காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு (18.04.2021) -திருப்பலி முன்னுரை 11.04.2021

 

பாஸ்கா காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு  திப 3: 13-15, 17-19, 1யோவா 2: 1-5, லூக் 24: 35-48

திருப்பலி முன்னுரை இறையேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, பாஸ்கா காலம் மூன்றாம் Read More

photography

குருத்து ஞாயிறு - 21.03.2021

குருத்து ஞாயிறு

(எசா 50:4-7, பிலி 2:6-11, மாற் 14:1-15:47)

அருள்பணி. குருசு கார்மல் சி.ஏ.

 

தொடக்க முன்னுரை

இறை இயேசுவில் இனியவர்களே! குருத்து ஞாயிற்றைக் கொண்டாடுகின்ற இப்புனிதமிகு நாளே, திருப்பாடுகளின் ஞாயிறு Read More

ஒருமைப்பாடு எனும் நற்பண்பு

ஒருமைப்பாடு எனும் நற்பண்பு ஜூலை மாத கோடை விடுமுறைக்குப்பின், ஆகஸ்ட் மாதத்தில் தன் புதன் மறைக் கல்வியுரையில், தற்போதைய கொள்ளை நோய், இவ்வுலகில் ஏற்படுத்தி வரும் மாற்றங்கள் குறித்து Read More

இயேசுவோடு பயணிப்போம்!

கிறிஸ்து இயேசுவில் அன்பார்ந்தவர்களே!

மனித வாழ்வு ஒரு நெடும்பயணம். நிலைவாழ்வு என்னும் இலக்கை நோக்கிப் பயணிக்கும் விண்ணகப் பயணிகள் நாம். இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்குமுன் நிகழ்ந்த, அடிமைத்தளைகளைத் Read More

பொதுக்காலம் 17ஆம் ஞாயிறு

திருப்பலி முன்னுரை: கிறிஸ்துவில் பேரன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே! உலகில் தன் முதலாளியிடம் ஒரு வேலையாள் நேரில் நின்று பேசுவது என்பது, தனக்காக இருந்தாலும் சரி, பிறருக்காக இருந்தாலும் சரி நடைமுறையில் அவ்வளவு Read More

photography

பொதுக்காலம் 16ஆம் ஞாயிறு

திருப்பலி முன்னுரை: கிறிஸ்து வில் பேரன்புக்குரிய சகோதர, சகோதரிகளே! பணிவும் பணி விடையும் கடவுளின் வார்த்தை களில் மறைந்து கிடக்கும் உண்மைகள். இவற்றில் எது நல்ல பங்கு என்பதைச் சிந்தித்து Read More