குழந்தைகள் பகுதி

photography

“கிறிஸ்மஸ் குடிலை பார்க்கும்போது

“கிறிஸ்மஸ் குடிலை பார்க்கும்போது, நாம், குழந்தைபோன்று சிறியவர்களாக மாறுகிறோம், மற்றும், கடவுள் இந்த உலகத்திற்கு வந்து நம்மில் மறுபிறப்படைய விரும்புகின்ற, திகைக்க வைக்கும் வழியின் வியப்பில் நம்மை Read More

photography

அன்புக் குழந்தைகளே!

அன்புக் குழந்தைகளே! பொதுக்காலம் 24 ஆம் ஞாயிறான இன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ள  மத்தேயு நற்செய்தியில் ‘மன்னிப்பு‘ என்ற உயரிய பண்பு அழகாகவலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.  இன்றைய நற்செய்தி யில் தமக்கு எதிராகக் குற்றம்செய்தோரை Read More

ONLINE VBS - GROUP 1 - DAY 9 (FINAL DAY) : பேதுரு

VIDEO CLASSS OF THE DAY :  பேதுரு

VIDEO CLASS FOR THIS DAY- WATCH AND LEARN

SAINT OF THE DAY

SAINT OF Read More

ONLINE VBS - GROUP 2 - DAY 9 (FINAL DAY): சவுலின் அழைப்பு

VIDEO CLASSS OF THE DAY :  சவுலின் அழைப்பு

VIDEO CLASS FOR THIS DAY- WATCH AND LEARN

SAINT OF THE DAY

SAINT ORead More